تعویض نازل ردیف اول واحدهای 8 و 7 GEF9 نیروگاه شریعتی

تعویض نازل ردیف اول واحدهای 8 و 7 GEF9 نیروگاه شریعتی

کارفرما: شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

سال: 1390 – 1391