تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

سال: 1399