تعمیرات نیمه اساسی توربین و ژنراتور واحد F9 نیروگاه پتروشیمی مبین عسلویه

تعمیرات نیمه اساسی توربین و ژنراتور واحد F9 نیروگاه پتروشیمی مبین عسلویه

کارفرما: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

سال: 1388