تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور مدل GEF9

تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور مدل (GEF9)

کارفرما: نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

سال: 1396 – 1397