بازدید مسیر گاز داغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره سه مدل GEF5

بازدید مسیر گاز داغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره سه مدل GEF5

کارفرما: شرکت آب و برق کیش

سال: 1393