بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6)

بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6)

کارفرما: شرکت مدیریت تولید آب و برق کیش

سال: 1396