بازدید مسیرداغ و تعویض روتور واحد 6 نیروگاه گازی زاهدان

بازدید مسیرداغ و تعویض روتور واحد 6 نیروگاه گازی زاهدان

کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

سال: 1389