بازدید توربین گازی GEF9

بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و  بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9  و انجام فعالیت های بویلر

کارفرما: شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی خیام

سال: 1393