بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل 4 واحد گازی نیروگاه نیشابور

بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل 4 واحد گازی نیروگاه نیشابور

کارفرما: شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام

سال: 1391