بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل توربین گازی GEF9 واحد 5

بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل توربین گازی GEF9 واحد 5

کارفرما: شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام

سال: 1388