بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل توربین گازی GEF9 واحد 3

بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل توربین گازی GEF9 واحد 3

کارفرما: شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیام

سال: 1388