اورهال واحدهای F5 نیروگاه گازی کنگان

اورهال واحدهای F5 نیروگاه گازی کنگان

کارفرما: شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

سال: 1387