تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور

قرارداد تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11 ، G12 و G13 نیروگاه پاسارگاد قشم

کارفرما: شرکت قشم مولد

سال: 1398 – 1399