بازدید و بازرسی داخلی و یاتاقان

بازدید و بازرسی داخلی و یاتاقان های (یاتاقان های 1 و 2 توربین اعم از ژرنال و تراست)

کارفرما: شرکت تهران سمع اندیش (شرکت نفت ستاره خلیج فارس)

سال: 1394 – 1395