بازدید توربین گازی GEF9

بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و  بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9  و انجام فعالیت های بویلر

کارفرما: شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی خیام

سال: 1393

تعمیرات اساسی واحد 7 گازی GEF9

تعمیرات اساسی واحد 7 گازی GEF9

کارفرما: شرکت خدمات انرژی شایامهر نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

سال: 1393

تعمیرات اساسی واحد 8 گازی GEF9

تعمیرات اساسی واحد 8 گازی GEF9

کارفرما: شرکت خدمات انرژی شایامهر نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

سال: 1392

بازدید مسیرداغ (4 واحد) GEF9

بازدید مسیرداغ (4 واحد) GEF9

کارفرما: شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی خیام

سال: 1392