سال 1397

کارفرما: شرکت قشم مولد


سال 1398

کارفرما: شرکت قشم مولد


 • بازسازی نازل ردیف اول F5
 • بازسازی نازل ردیف دوم F5
 • لاینر F5
 • ترانزیشن F5
 • شرود سگمنت ردیف اول F5
 • پره متحرک ردیف اول F6
 • پره متحرک ردیف دوم F6
 • نازل ردیف اول F6
 • نازل ردیف دوم F6
 • شرود سگمنت ردیف اول F6
 • شرود سگمنت ردیف دوم F6
 • شرود سگمنت ردیف سوم F6
 • ترانزیشن پیس F6
 • لاینر F6
 • کراس فایر تیوپ F6