تخصص

نصب و تعمیر تجهیزات اصلی و کمکی توربین گاز

مونتاژ، دمونتاژ توربین، کمپرسور، جعبه دنده و تجهیزات کمکی توربین گاز (پمپ، ترک کنورتور و ...)

مرتضی مهذب رحیم زاده

تحصیلات: کارشناس مکانیک

سمت: مدیر امور نصب

سوابق اجرایی: 18 سال

همکاری با شرکت نتن به مدت 10 سال به عنوان سرپرست تعمیرات و نصب توربین گاز.

مدیر پروژه بازدید مسیرداغ واحدهای F9 نیروگاه های سیکل ترکیبی نیشابور.

سرپرست نصب 6 واحد توربین گاز V94 در نیروگاه های سیکل ترکیبی دماوند و خرمشهر.

سرپرست اورهال واحدهای F9 نیروگاه های سیکل ترکیبی آبادان، شیراز، منتظر قائم و نیشابور (واحد 5)

سرپرست اورهال واحدهای F5 نیروگاه های قائن، شیروان، شریعتی، زنبق یزد، کنارک و زاهدان.

سرپرست اورهال واحدهای F6 عسلویه و پتروشیمی اراک.

سرپرست بازدید مسیرداغ واحدهای فیات نیروگاه قدیم شیراز.

سرپرست مکانیک اورهال واحدهای F5 در نیروگاه قائن، شیروان، شریعتی، زنبق یزد، کنارک و زاهدان.

سرپرست مکانیک اورهال واحدهای F9 نیروگاه های سیکل ترکیبی شریعتی، آبادان، شیراز، منتظرقائم و نیشابور.

سرپرست مکانیک نصب 4 واحد توربین گاز آلستوم F9 در آبادان.

سرپرست مکانیک نصب 2 واحد توربین انبساطی در نیروگاه نکاء.

سرپرست مکانیک نصب 2 واحد MW 27 نیروگاه خارک.

سرپرست مکانیک بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (2 واحد) و بازدید مسیرداغ (چهار واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی واحدهای 7 و 8 گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی.

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی توربین گاز – ژنراتور 004 (واحد نیروگاه) شرکت پتروشیمی شازند.

سرپرست کارگاه بازدید مسیرگاز داغ و انجام تعمیرات توربین گاز شماره 3 (مدل GEF5) نیروگاه گازی کیش.

سرپرست کارگاه تعمیرات روتور واحد 2 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست کارگاه نصب و راه اندازی دو واحد گازی F5 , F6 در جزیره کیش.

سرپرست کارگاه پروژه های؛

بازدید مسیرگاز داغ و انجام تعمیرات توربین گاز شماره 5 (GEF5) شرکت آب و برق کیش (1394)

تعمیرات اساسی توربین گاز شماره 2 (GEF6) شرکت آب و برق کیش (1394)

سرپرست کارگاه؛

بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6) ، (1396)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 4 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 5 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 7 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1396)

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (97-1396)

سرپرست مکانیک تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور 3 واحد گازی F5& F6 نیروگاه پاسارگاد قشم (98-1397)

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی یک واحد گازیF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (98-1397)

سرپرست مکانیک بازدید مسیرگاز داغ واحد شماره 4 مجتمع مس سرچشمه (1398)

سرپرست مکانیک تعمیرات اساسی توربین گاز 005 نیروگاه مجتمع پتروشمی شازند اراک (1398)

سوپروایزر تعمیرات اساسی واحدهای GEF9 نیروگاه نیشابور (1398)

سرپرست مکانیک تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (99-1398)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد (1399)