تخصص

کارشناس تست های الکتریکی ژنراتور و ترانس

علی رمضانی خوزستانی

تحصیلات: کارشناس برق قدرت

سمت: مدیرعامل

سوابق اجرایی: 17 سال

مدیر پروژه تعمیرات اساسی ژنراتور واحد بخار A2 پالایشگاه شهید هاشمی نژاد.

سرپرست تعمیرات اساسی واحدهای F9 نیروگاه شیکل ترکیبی شریعتی و نیشابور.

سرپرست تعمیرات اساسی واحدهای F5 نیروگاه های گازی شیروان و کنگان.

کارشناس برق تعمیرات اساسی و بازدید مسیرداغ واحدهای F9 نیروگاه های سیکل ترکیبی نیشابور و خوی.

کارشناس برق و ابزاردقیق اورهال واحدهای توربین گاز و ترانس های قدرت پالایشگاه نفت تهران.

کارشناس برق و ابزاردقیق اورهال کمپرسورهای اکسپورت پالایشگاه عسلویه فازهای 2 و 3 .

مدیر پروژه بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (2 واحد) و بازدید مسیرداغ (چهار واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

مدیر پروژه تعمیرات اساسی واحدهای 7 و 8 گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی.

مدیر پروژه بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

مدیر پروژه تعمیرات اساسی توربین گاز – ژنراتور 004 (واحد نیروگاه) شرکت پتروشیمی شازند.

مدیر پروژه بازدید مسیرگاز داغ و انجام تعمیرات توربین گاز شماره 3 (مدل GEF5) نیروگاه گازی کیش.

مدیر پروژه تعمیرات روتور واحد 2 نیروگاه گازی کنگان.

مدیر پروژه نصب و راه اندازی دو واحد گازی F5 , F6 در جزیره کیش.

مدیر پروژه تعمیرات واحدهای F5 شماره 3 و 4 نیروگاه گازی کنگان.

مدیر پروژه بازدید مسیرگاز داغ و انجام تعمیرات توربین گاز شماره 5 (GEF5) شرکت آب و برق کیش (1394)

تعمیرات اساسی توربین گاز شماره 2 (GEF6) شرکت آب و برق کیش (1394)

مدیر پروژه بازدید مسیرداغ واحد F6 نیروگاه پالایشگاه میعانات ستاره خلیج فارس (1395)

مدیر پروژه تعمیرات واحدهای گازی GEF9 و بویلرهای آن (4 واحد) نیروگاه سیکل ترکیبی خیام (96- 1395)

مدیر پروژه بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6) ، (1396)

مدیر پروژه تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 4 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

مدیر پروژه تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 5 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 7 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1396)

مدیر پروژه تعمیرات اساسی توربین گاز 001 واحد نیروگاه در پتروشیمی شازند (1396)

مدیرپروژه تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (97-1396)

مدیرپروژه تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور 3 واحد گازی F5& F6 نیروگاه پاسارگاد قشم (98-1397)

مدیر پروژه تعمیرات اساسی یک واحد گازیF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

مدیر پروژه تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (98-1397)

مدیرپروژه بازدید مسیرگاز داغ واحد شماره 4 مجتمع مس سرچشمه (1398)

مدیر پروژه تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (1398)

مدیر پروژه تعمیرات اساسی توربین گاز 005 نیروگاه مجتمع پتروشمی شازند اراک (1398)

مدیر پروژه تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (99-1398)