تخصص

کالیبره سیستم اسپید ترونیک مارک I , II

کالیبره کلیه تجهیزات ابزاردقیق

علیرضا سرخوش

تحصیلات: کارشناس برق قدرت

سمت: کارشناس برق و ابزاردقیق

سوابق اجرایی: 13 سال

کارشناس الکتریک اورهال واحد 2 بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم.

کارشناس الکتریک و ابزاردقیق اورهال واحدهای F5 شماره 1 و 5 بازدید مسیرداغ واحدهای 2 و 6 نیروگاه گازی کنگان.

کارشناس الکتریک و ابزاردقیقی بازدید مسیرداغ واحدهای شماره 1 ، 2 و 4 واحدهای 1، 2 و 4 نیروگاه شریعتی.

کارشناس الکتریک و ابزاردقیق اورهال واحدهای F5 شماره 2 و 3 نیروگاه گازی قائن.

کارشناس الکتریک و ابزاردقیق اورهال واحدهای F5 شماره 3 و 6 و مسیرداغ واحد شماره 1 نیروگاه گازی کنگان.

کارشناس ابزاردقیق و کنترل اورهال واحدهای F5 شماره 7 نیروگاه گازی کنگان.

کارشناس ابزاردقیق و کنترل اورهال واحدهای F5 شماره 3 و 9 نیروگاه گازی زاهدان.

کارشناس ابزاردقیق و کنترل بازدید مسیرداغ و تعویض نازل واحدهای F9 نیروگاه های سیکل ترکیبی خیام.

کارشناس ابزاردقیق و کنترل تعویض نازل واحدهای F9 شماره 7 و 8 نیروگاه شریعتی.

کارشناس الکتریک تعمیر و نگهداری نیروگاه بزرگ خارک.

کارشناس الکتریک اورهال ژنراتور واحد 7 مگاواتی پالایشگاه خانگیران.

کارشناس الکتریک بازدید مسیرداغ واحد F5 نیروگاه گازی قائن.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (2 واحد) و بازدید مسیرداغ (چهار واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات اساسی واحدهای 7 و 8 گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات روتور واحد 2 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل نصب و راه اندازی دو واحد گازی F5 , F6 در جزیره کیش.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل بازدید مسیر گاز داغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره سه (مدل GEF5) نیروگاه کیش. (1394)

سرپرست ابزاردقیق و کنترل پروژه های؛

بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6) ، (1396)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 4 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 5 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 7 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1396)

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات واحدهای گازی GEF9 و بویلرهای آن (4 واحد) نیروگاه سیکل ترکیبی خیام (96- 1395)

سرپرست گارگاه تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (1396)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور 3 واحد گازی F5& F6 نیروگاه پاسارگاد قشم (98-1397)

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات اساسی یک واحد گازیF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (98-1397)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (1398)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تعمیرات اساسی توربین گاز 005 نیروگاه مجتمع پتروشمی شازند اراک (1398)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (99-1398)

مدیر پروژه تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد (1399)