تخصص

تعمیر و سرویس انواع بریکرها، الکتروموتورها، باتری شارژر، ترانس و رله های حفاظتی.

راه اندازی، کامشنینگ و پری کامشنینگ واحدهای توربین گاز F5, F6, F9, V94 .

تعمیرات، کالیبره و نصب کلیه تجهیزات کنترلی و ابزاردقیق.

سعید شیونی مهجوری

تحصیلات: کارشناس برق قدرت

سمت: مسئول تعمیرات ژنراتور

سوابق اجرایی: 16 سال

همکاری با شرکت نتن به مدت 4 سال به عنوان سرپرست گروه برق و ابزاردقیق.

سرپرست برق و ابزاردقیق تعمیرات اساسی واحدهای F5 نیروگاه های قائن، شیروان و شریعتی.

سرپرست ابزاردقیق اورهال و بازدید مسیرداغ واحدهای F9 نیروگاه های سیکل ترکیبی شریعتی و نیشابور.

سرپرست گروه برق و ابزاردقیق تعمیرات اساسی واحدهای F6 پالایشگاه گاز عسلویه.

سرپرست گروه ابزاردقیق تعمیر و نگهداری نیروگاه های خارک و سیکل ترکیبی شهید منتظرقائم.

سرپرست کارگاه بازدید مسیرداغ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظرقائم.

سرپرست الکتریک بازدید مسیرداغ واحدهای F5 نیروگاه کنگان.

سرپرست الکتریک بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (2 واحد) و بازدید مسیرداغ (چهار واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست الکتریک تعمیرات اساسی واحدهای 7 و 8 گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی.

سرپرست برق و الکتریک بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست برق و الکتریک تعمیرات اساسی توربین گاز – ژنراتور 004 (واحد نیروگاه) شرکت پتروشیمی شازند.

سرپرست برق و الکتریک تعمیرات روتور واحد 2 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست الکتریک نصب و راه اندازی دو واحد گازی F5 , F6 در جزیره کیش. (1394)

سرپرست کارگاه تعمیرات واحدهای F5 شماره 3 و 4 نیروگاه گازی کنگان. (1394)

سرپرست الکتریک؛

بازدید مسیرگازداغ و انجام تعمیرات توربین گازی شماره یک (مدل GEF6) ، (1396)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 4 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 5 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1395)

تعمیرات و اورهال توربین گازی شماره 7 (مدل GEF5-AEG KANIS) ، (1396)

سرپرست الکتریک تعمیرات واحدهای گازی GEF9 و بویلرهای آن (4 واحد) نیروگاه سیکل ترکیبی خیام (96- 1395)

سرپرست الکتریک تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (97-1396)

سرپرست الکتریک تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور 3 واحد گازی F5& F6 نیروگاه پاسارگاد قشم (98-1397)

سرپرست الکتریک تعمیرات اساسی یک واحد گازیF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست الکتریک تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (98-1397)

سرپرست کارگاه بازدید مسیرگاز داغ واحد شماره 4 مجتمع مس سرچشمه (1398)

سرپرست الکتریک تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (1398)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی توربین گاز 005 نیروگاه مجتمع پتروشمی شازند اراک (1398)

سرپرست الکتریک تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (99-1398)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی واحد یک و هشت نیروگاه آب و برق کیش (1399-1400)