تخصص

کالیبره سیستم اسپید ترونیک مارک I , II , IV , V

کالیبره کلیه تجهیزات ابزاردقیق

حامد مهذب رحیم زاده

تحصیلات: کارشناس برق الکترونیک

سمت: کارشناس ابزاردقیق

سوابق اجرایی: 17 سال

سرپرست کارگاه اولین اورهال واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظرقائم.

سرپرست کارگاه بازدید مسیرداغ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظر قائم.

سرپرست گروه برق و ابزاردقیق تعمیرات اساسی واحدهای F5 نیروگاه گازی قائن، شیروان و شریعتی.

سرپرست گروه ابزاردقیق، اورهال و بازدید مسیرداغ واحدهای F9 نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور.

سرپرست گروه برق و ابزاردقیق تعمیرات اساسی واحدهای F6 پالایشگاه گاز عسلویه.

سرپرست گروه ابزاردقیق تعمیر و نگهداری نیروگاه های خارک و سیکل ترکیبی کرمان.

سرپرست گروه ابزاردقیق و کنترل اورهال واحد F5 شماره 7 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست کارگاه بازدید مسیرداغ واحد 5 نیروگاه گازی قائن.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل اورهال واحدهای F5 شماره 3 و 6 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست ابزار دقیق و کنترل بازدید مسیرداغ واحد شماره 1 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل بازدید مسیرداغ واحد F6 نیروگاه های سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست کارگاه بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (2 واحد) و بازدید مسیرداغ (چهار واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

سرپرست ابزار دقیق و کنترل تعمیرات اساسی واحدهای 7 و 8 گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی.

سرپرست کارگاه بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل (4 واحد) و بازدید مسیرداغ (2 واحد) توربین گازی GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی خیام.

کارشناس ابزاردقیق و کنترل تعمیرات روتور واحد 2 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل نصب و راه اندازی دو واحد گازی F5 , F6 در جزیره کیش.

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات واحدهای F5 شماره 3 و 4 نیروگاه گازی کنگان.

سرپرست کارگاه بازدید مسیرداغ واحد F6 نیروگاه پالایشگاه میعانات ستاره خلیج فارس (1395)

سرپرست کارگاه تعمیرات واحدهای گازی GEF9 و بویلرهای آن (4 واحد) نیروگاه سیکل ترکیبی خیام (96- 1395)

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (97-1396)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تمیر و بازسازی توربین و ژنراتور 3 واحد گازی F5& F6 نیروگاه پاسارگاد قشم (98-1397)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی یک واحد گازیF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست ابزاردقیق و کنترل تعمیرات اساسی و HGPI واحدهای گازی نیروگاه نیشابور (98-1397)

سرپرست کارگاه تعمیرات اساسی واحد GEF5 نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد (1397)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تعمیر و بازسازی توربین و ژنراتور واحدهای G11, G12 & G13 نیروگاه پاسارگاد قشم (99-1398)

سرپرست کنترل و ابزاردقیق تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد (1399)