نصب و راه اندازی
MahTaab Group Projects

  • نصب و راه اندازی واحدهای توربین گاز، توربین بخار و تجهیزات نیروگاهی.
  • نصب و راه اندازی واحدهای تولید برق پراکنده و CHP .
  • نصب و راه اندازی پست های فشار ضعیف و متوسط.
  • نصب مخازن ذخیره سوخت.