تعمیر و نگهداری

  • تعمیرات اساسی، بازدید مسیرداغ و بازدید اتاق احتراق واحدهای توربین گاز.
  • تعمیرات اساسی و نیمه اساسی نیروگاه بخار.
  • تعمیرات اساسی ژنراتور.
  • تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور.
  • تعمیر، نگهداری و بهره برداری بلند مدت نیروگاه.
  • تعمیر جعبه دنده.