تامین قطعات

تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی از سازندگان و تامین کنندگان داخلی و خارجی ساخت قطعات و تجهیزات توربین گاز.